• Header

GGD Rapporten

Een toezichthouder kinderopvang (GGD) beoordeelt in principe jaarlijks of een gastouderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

Naast dat de gastouder wordt beoordeelt, wordt ook Click bezocht door een toezichthouder van de GGD.

De rapporten van de inspecties worden verzonden aan het kindercentrum, het gastouderbureau, de peuterspeelzaal en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.

De rapporten zijn openbaar. In het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen https://www.landelijkregisterk...treft u een overzicht van de rapporten aan. Ook op de pagina van de gastouder treft u de meest recente inspectierapporten aan.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Click gastouderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, de fusieorganisatie waarin MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn opgegaan. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche. Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kindwijzer

Click gastouderopvang  is lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van vijftien toonaangevend kinderopvangorganisaties. Zij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze constant vernieuwend bezig. KINDwijzerorganisaties zoeken afstemming en samenwerking met onderwijs en andere kindgerichte organisaties. Alles om te zorgen voor een complete en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Bij de organisaties werken ruim 13.000 pedagogisch medewerkers. In totaal verzorgen zij, verdeeld over 106 gemeenten, in meer dan 1400 vestigingen en bij ongeveer 1600 gastouders de opvang van bijna 130.000 kinderen. Alle gastouders voldoen aan de nieuwste eisen, waardoor de vraagouders recht houden op kinderopvangtoeslag. De totale omzet van de aangesloten leden bedraagt ongeveer € 390 miljoen per jaar.


Uw klacht extern melden

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang... of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.
 
De klachten moeten betrekking hebben op de kwaliteit van de kinderopvang. Niet behandeld kunnen worden:
• geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
• geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of ziekte.
Er dient klachtengeld betaald te worden (€ 25,-) maar aanmelding is laagdrempelig, een advocaat is niet nodig. De uitspraak is bindend. Een geschil aan de Commissie moet altijd - zo snel mogelijk - eerst met de ondernemer besproken zijn.

Procedure
1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
2. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Click gastouderopvang,
aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.